Публічне акціонерне товариство «Київгаз» (далі – ПАТ «Київгаз», Товариство) оголошує конкурс з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності за 2019 рік.

Метою проведення конкурсу є відбір на конкурсних засадах аудиторської фірми для проведення аудиту фінансової звітності ПАТ «Київгаз» за 2019 рік.

У конкурсі можуть брати участь суб’єкти аудиторської діяльності, які відповідають вимогам, що встановлені Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» (далі – Закон «Про аудит…»), а також визначеним нижче критеріям відбору.

Порядок проведення конкурсу

Аудиторська фірма повинна відповідати таким критеріям відбору:

– суб’єкти аудиторської діяльності можуть надавати послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, включені до розділу Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес», та діяльність яких відповідає вимогам Закону про аудит;

– суб’єкти аудиторської діяльності пройшли перевірку системи контролю якості, що підтверджено відповідним документом Аудиторської палати України;

– за основним місцем роботи має працювати не менше 5 аудиторів;

– загальна чисельність штатних кваліфікованих працівників, які залучаються до виконання завдань – не менше 10 осіб;

– щонайменше 2 особи повинні підтвердити кваліфікацію відповідно до Закону про аудит або мати чинні сертифікати (дипломи) професійних організацій, що підтверджують високий рівень знань з міжнародних стандартів фінансової звітності;

– наявність чинного договору страхування цивільно-правової відповідальності суб’єкта аудиторської діяльності перед третіми особами, укладеного відповідно до типової форми договору страхування, затвердженої Нацкомфінпослуг, за погодженням з Органом суспільного нагляду за аудиторською діяльністю (мінімальний розмір страхової суми за таким договором страхування має становити 10 відсотків суми отриманої винагороди за договорами про надання аудиторських послуг з обов’язкового аудиту суб’єктів суспільного інтересу (без урахування податку на додану вартість) протягом року, що минув, але не менше 10 мільйонів гривень, якщо інше не передбачено законом). При цьому договір страхування повинен діяти протягом усього періоду надання послуг обов’язкового аудиту фінансової звітності.

Не допускаються до участі в конкурсі аудиторські фірми, які:

– не відповідають вимогам Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та критеріям відбору;

– подали до участі в конкурсі документи із порушенням строків, встановлених цим оголошенням;

– подали до участі в конкурсі документи, що містять недостовірну інформацію.

Завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності включає надання обґрунтованої впевненості, що приймається і виконується суб’єктом аудиторської діяльності відповідно до вимог Закону України «Про аудит…» та міжнародних стандартів аудиту шляхом перевірки фінансової звітності з метою висловлення незалежної думки аудитора про її відповідність в усіх суттєвих аспектах і відповідність вимогам міжнародних стандартів фінансової звітності та законів України, а саме:

– підтвердження річної фінансової звітності ПАТ «Київгаз» з метою надання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

– підтвердження річної консолідованої фінансової звітності ПАТ «Київгаз».

Для участі у конкурсі претенденти подають конкурсні пропозиції, що включають такі документи:

– основні відомості про суб’єкта аудиторської діяльності;

– щодо наявності передбачених законодавством України ліцензій, свідоцтв, сертифікатів та строку їх дії;

– перелік основних клієнтів, в яких здійснювали аудиторські перевірки;

– цінова пропозиція щодо розміру оплати за договором та розрахунок вартості послуг;

– лист-запевнення щодо відсутності обмежень надання аудиторських послуг суб’єктом аудиторської діяльності, який має право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, визначених статтею 27 Закону України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність”;

– будь-яку іншу інформацію, яка на думку суб’єкта аудиторської діяльності може бути корисною.

Кінцевий строк подачі конкурсних пропозицій разом з підтвердними документами

до «11» березня 2019 року включно.

Дата початку проведення конкурсу – «15» березня 2019 року.

Строки підведення підсумків конкурсу – «15» березня 2019 року.

Конкурсні пропозиції надсилаються на електронну пошту:

Контактна особа: Новак Юрій Вікторович

тел. (044) 394-87-79

Конкурсні пропозиції, що надійшли після встановленого строку або подані не в повному обсязі чи з порушенням порядку проведення конкурсу, не розглядатимуться. Фінансова звітність та інша публічна інформація доступна на веб-сайті https://kyivgaz.ua/. Додаткова інформація про діяльність ПАТ «Київгаз» може надаватись у разі необхідності та відповідно до запиту учасника конкурсу.

Додаткові умови:

- участь у Конкурсі не має обов’язковим наслідком прийняття пропозиції та укладення договору на надання послуг з аудиту фінансової звітності. Рішення про затвердження суб’єкта аудиторської діяльності, з яким буде укладено відповідний договір, приймається Наглядовою радою ПАТ «Київгаз»

- рішення про відбір суб’єктів аудиторської діяльності може прийматися з урахуванням, у тому числі, але не виключно, таких обставин і міркувань: ціни, ділової репутації, рекомендацій, історії ділових відносин, обізнаності про компетенцію та якість послуг, досвіду роботи тощо.

Додатки:

- Порядок проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності ПАТ «Київгаз»

- Тендерна документація.

 

Контакт-центр (044) 495-04-04 (097) 495-11-04

Електронна пошта
Адреса для листування Київ, вул. Михайла Бойчука, 4Б